Hoppa till innehåll

Uppgifter

Sotamuseon yhden lahjoittajaluettelon kansi. Kuva Sotamuseo.

"Museerna skall främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, forska, undervisa och sprida information om det samt bedriva utställnings- och publikationsverksamhet." (Museilagen 3.8.1992/729)

Krigsmuseets huvuduppgifter

Krigsmuseet

  • bevarar, tar hand om och forskar i föremål och bildmaterial med anknytning till Finlands försvarsmakt samt krigs- och vapenhistoria
  • producerar utställningar och utövar undervisningsverksamhet
  • ger ut publikationer som presenterar krigshistoria
  • fungerar som sakkunnig och avger utlåtanden i frågor som rör försvarsmaktens traditioner, heraldik och ärenden som gäller tillstånd för utförsel av museiobjekt samt övriga myndighetsuppgifter inom branschen
  • leder och övervakar samarbetsmuseernas och truppförbandens traditionsrums verksamhet.

Truppförbandstraditioner och heraldik

Krigsmuseet övervakar för sin del korrektheten i fråga om försvarsmaktens traditioner. I Krigsmuseet utformas fanor och emblem för truppförband och motsvarande enheter. Museet avger utlåtanden som hänför sig till försvarsmaktens traditioner och heraldik.